Контрола на безбедноста и сигурноста на увозот и извозот на земјата.

„Мега Фортрис Груп“ секогаш работи неуморно за подобрување на безбедноста и логистиката на нашите клиенти. Неодамна „Мега Фортрис“ ѝ се обрати на Царинската владина организација (CGO), која се соочува со проблеми со безбедноста и логистиката.

Царинската организација имала правила дека сите контејнери кои се извезуваат надвор од земјата требало да бидат обезбедени со одобрена сигурносна пломба. Ова беше со цел да бидат сигурни дека пломбите што ги користат извозниците ќе бидат високосигурносни и ќе ги исполнуваат меѓународните прописи. За да се спроведе ова, на сите извозници им беше советувано сите свои пломби да ги купуваат директно од CGO.

Сепак, по спроведувањето на овој процес на безбеден и сигурен извоз на контејнери, тоа не беше толку ефективно и ефикасно како што беше планирано. За тоа постоеја два клучни проблеми: недостатокот на сигурност и неефикасниот процес. Сигурносните пломби што ги користеа беа со слаб квалитет и ги немаа потребните сигурносни карактеристики. Второ, начинот на кој снабдувачот ги имал спакувано сигурносните пломби предизвикал проблеми за CGO да води евиденција и да ја следи трагата на пломбите. Вториов проблем беше предизвикан од самиот снабдувач на сигурносните пломби. На пример, ако CGO нарачала 200 пломби, сите пломби биле поставени во кутија и испратени. Ова предизвикало проблеми за CGO кои морале посебно да ги сортираат сите пломби во секвенцијално нумерирани пломби. Откако биле подредени, тие морале да бидат повторно спакувани во помали количини за да се подмират помалите нарачки.

Ова доведувало до конфузија во обработката на информациите на сигурносните пломби и листите на купувачи. Исто така, се губеле информациите за локацијата на испраќање и времето на користење.

Со цел да се реши ова, „Мега Фортрис Груп“ ја препорача нашата нова сигурносна пломба, која не само што обезбеди врвна сигурност, туку и го спречи фалсификувањето. Пломбата со завртка 2K Кликер.

Пломбата со завртка 2K Кликер Болт обезбеди дополнителна сигурност која што ја бараше CGO, односно пломба со единствен број кој е ласерски обележан на нејзините куќиште и завртка. Цврста пломба со завртка со одлични сигурносни карактеристики и со висок квалитет. 2K Кликер е одобрена и сертифицирана ISO / PAS 17712 пломба со завртка која претставува цврста бариера.

Да го се поправи вториот проблем, „Мега Фортрис“ ги спакува сите пломби во помали количини од по десет. Ова би значело дека ако CGO нарача 200 пломби, истите ќе бидат спакувани по 10 во кутија, со наведени информации за бројот на секоја од пломбите.

CGO беа многу среќни со новиот систем на пакување, бидејќи тоа им овозможи да работат ефикасно. Заштедија на време и на напорот при сортирање на пломбите што треба да се испратат, пакувајќи ги и испраќајќи ги до извозникот.

Со новиот систем за пакување, сè што требало да направат CGO е да избираат што повеќе кутии од 10-те побарани од страна на извозникот, да ги евидентираат сериските броеви на кутиите и да ги испратат.

Ова ѝ овозможило на CGO да одржува подобра евиденција на користените сигурносни пломби, и да бидат сигурни дека имаат информации за секоја сигурносна пломба што ја користи извозникот.

Групацијата „Мега Фортрис“ не само што ја зголеми безбедноста на товарот, туку и го подобривме логистичкиот процес на CGO со едноставно пакување на пломбите во помали количини.

„Мега Фортрис“ има блиска соработка со владини организации, а особено со царинските организации ширум светот.

Високи безбедносни пломби и ISO 17712 – Објаснување

Постои растечки број на бизниси кои нудат услуги за сигурносни пломби ширум светот. Овие бизниси нудат широк спектар на сигурносни пломби, сигурносни кеси, сигурносни етикети и сигурносни ленти. Гамата на секој од овие видови е сегментиран во поткатегории. За сигурносните пломби тоа значи дека постојат следниве подкатегории: високосигурносни пломби, индикативни пломби, пластични сигурносни пломби, и многу други. Ќе ја разгледаме поткатегоријата на висококвалитетни сигурносни пломби, бидејќи овие сигурносни пломби, според својот ранг, се „вишната на кремот“ во индустријата. Но, не можат сите производители на сигурносни пломби да ве снабдат со овие видови на пломби. Дали знаете што е ISO 17712? Скролувајте надолу за да дознаете повеќе …

ШТО Е ISO?

ISO (Меѓународната организација за стандардизација) е најголемиот светски развивач на доброволни меѓународни стандарди. Стандард е документ со кој се обезбедуваат барања, спецификации, упатства или карактеристики кои мора да се користат доследно за да се обезбеди дека материјалите, производите, процесите и услугите се соодветни на нивната намена. ISO Меѓународните стандарди гарантираат дека производите и услугите се безбедни, сигурни и со добар квалитет.

ISO СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНИ БИЗНИСИ

ISO 17712 е стандардизиран документ со кој се утврдуваат “униформни процедури за класификација, прифаќање и повлекување на механички пломби за товарни контејнери. Овој стандард обезбедува единствен извор на информации за механичките пломби кои се прифатливи за обезбедување на товарни контејнери во меѓународната трговија. ”

ISO 17712 дефинира три вида класи на јакоста на сигурносните пломби, или бариера на капацитетот: “I” за индикативна; “S” за сигурносна и “H” за висока сигурност. C-TPAT бара употреба на пломби од класата “H”. Добавувачите за тестирање мора да користат независни лаборатории на трети лица за да ја потврдат класификацијата на сигурносната пломба. Тест лабораторијата, исто така, мора да биде акредитирана во согласност со ISO / IEC 17025 (Општи барања за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација) за да изврши тестирање специфично за ISO 17712.

Стандардот ISO 17712 бара независно тестирање во три главни категории:

1. Механичко тестирање за одредување на физичка сила на сигурносните пломби (клаузула 5).

Сигурносните пломби од класата “H”, или висококвалитетните пломби, се произведени по највисоки стандарди и се означени со “H” на телото на пломбата. Најпопуларните висококвалитетни пломби се пломбите со завртка и пломбите со кабел.

Во мај 2014 година беа објавени нови ISO 17712: 2013 барања, односно за да бидат усогласени сите сигурносни пломби, тие мора да бидат категоризирани и означени како “H”, т.е. високосигурносни пломби. Кога се подложуваат на механички испитувања тоа мора да биде направено од независна ISO 17025 акредитирана лабораторија (клаузула 5), а производителот мора да биде сертифициран и за ISO9001 и за ISO17712: Анекс А.

2. Пломбите треба да бидат дизајнирани и конструирани со индикативни карактеристики за злоупотреба, кои генерираат докази за злоупотреба (клаузула 6).

Новиот услов за високосигурносни пломби, исто така, наведува дека сигурносната пломба мора да биде во согласност со клаузулата 6: Доказ за злоупотреба. Клаузулата 6 бара од производителот да има документиран и ревизорски процес, и спецификација за тестирање во својот прирачник за квалитет за сите високосигурносни пломби од својот асортиман на производи. Клаузулата 6 е драгоцено дополнување на стандардот за пломби, нагласувајќи ја важноста од континуирано подобрување на отпорноста на злоупотреби, како и на карактеристиките на сигурносните пломби за евидентирање и пружање докази за злоупотреба.

Ако Високосигурносната пломба ви е само претставена со потврда согласно клаузула 5, или само потврда од клаузула 6, тогаш нема класификација “H”, што значи дека не станува збор за високосигурносна пломба.

3. Следење на деловните процеси поврзани со безбедноста на производителот (Анекс А)

Лошите производни практики поврзани со сигурноста можат да ја намалат ефикасноста на висококвалитетната сигурносна пломба. Анекс А. ISO 17712 дефинира повеќе од дваесетина потребни практики, како што се процена на ризик на објектите, и контрола на пристапот до областите на производство и складирање. Сообразувањето на добавувачите со Анексот А, исто така, треба да се демонстрира преку независен обезбедувач на сертификати кој е акредитиран за ревизија на усогласеноста со ISO стандардите.

Со цел да се потврди дека висококвалитетната пломба е сертифицирана како ISO 17712: 2013, морате да го контактирате вашиот снабдувач со сигурносни пломби, и од него да побарате да ги даде ISO сертификатите споменати подолу:

Производителот на пломбата треба да биде сертифициран по ISO 9001.

Производителот на пломбата мора да биде сертифициран со ISO 17712: 2013 Анекс А (најдобри практики).

Механичката цврстина на пломбата мора да ги задоволи или да ги надмине барањата од ISO 17712 клаузула 5 за категоријата на високосигурносни пломби. Ова се документира со ISO 17712: 2013 “H” лабораториски извештај / потврда за пломбата.

ISO 17712: 2013 Клаузула 6 Документ за усогласеност на доказите за злоупотреба

Лабораторијата за тестирање која ги извршува тестовите за јакоста мора да биде ISO 17025 акредитирана за да ги изврши сите 5 механички тестови според ISO 17712: 2013 Клаузула 5.